19 February 2007

NEW PUBLICATION: Journal of Diasporic Chinese Art and Literature (Haiwai Zhongguo Wenyi Pinglun)

JOURNAL OF DIASPORIC CHINESE ART AND LITERATURE (HAIWAI ZHONGGUO WENYI PINGLUN)

A bi-annual journal published by the College of Literature and Journalism, Sichuan University, China.

This publication is actively seeking contributions focused on Chinese Australian art and literature.

Chief Editor: Cao Shunqing
Executive Editor: Zhao Yiheng

Academic Advisors:
Laifong Leung (Alberta)
Michel Hockx (London)
Yinde Zhang (Paris)
Mabel Lee (Sydney)
Ha Jin (Boston)
Sau-ling Wong (Berkeley)
Ling-chi Wang (Berkeley)
Rao Fanzi (Guangzhou)
Liu Denghan (Fuzhou)
Chen Gongzhong (Nanchang)
Huang Manhua (Jinan)
Zhang Ziqing (Nanjing)

Contributions/enquiries (Chinese or English) should be forwarded to Professor Zhao Yiheng. EMAIL: hwzgwy@163.com or chhyzhyh@yeah.net